Preskočiť na obsah

Rôzne

Archív dokumentov uverejnených mestskou časťou Luník IX.

Nadpis

Zverejnené

Prílohy

Popis

Oznam o výberovom konaní MOaPS

Mestská časť Košice – Luník IX

vyhlasuje výberové konanie na

12 pracovných miest členov/ členiek Miestnych občianskych a preventívnych služieb

Spôsob realizácie výberového konania: osobný pohovor

Výberové konanie sa uskutoční dňa 26. 02. 2024 (pondelok) o 09:00 hod. v priestoroch Miestneho úradu v mestskej časti Košice – Luník IX.

Záujemcovia o niektorú z uvedených pracovných pozícií môžu písomnú žiadosť o prijatie do zamestnania doručiť osobne alebo zaslať poštou na adresu:

Mestská časť Košice – Luník IX, Krčméryho 2, 040 11 Košice.

Uzávierka na predloženie žiadostí o prijatie do zamestnania je 20. 02. 2024. 

Záujemcovia, ktorých písomné žiadosti do výberového konania boli doručené po termíne uzávierky, nebudú zaradení do výberového konania.

Zoznam požadovaných dokladov k žiadosti o prijatie do zamestnania:

 • životopis uchádzača
 • čestné prehlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu
 • údaje žiadateľa potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov

Minimálne požiadavky na uchádzača na pozíciu MOaPS sú:

 • uchádzač má minimálne 18 rokov,
 • dobrý zdravotný stav
 • uchádzač má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
 • uchádzač má v MRK a u ostatných obyvateľov mestskej časti prirodzenú autoritu a je považovaný́ za osobu s morálnymi zásadami,
 • uchádzač nesmie byť právoplatne odsúdený za
  • trestný čin podľa „1. hlavy Trestné činy proti životu a zdraviu“ Trestného zákona č.300/2005 Z.z. a
  • akýkoľvek zločin v zmysle Trestného zákona č.300/2005 Z.z..

Ďalšie výberové kritériá na pozíciu člena/ členky MOaPS sú:

V prípade, že na základe výberových kritérií komisia vyhodnotí viacerých uchádzačov ako vhodných na obsadzovanú pozíciu, komisia posudzuje doplňujúce výberové kritériá:

 • osobnostné predpoklady: flexibilita, schopnosť zvládať náročné situácie spojené s výkonom povolania; komunikačné zručnosti; motivácia pre prácu vo vylúčených komunitách/lokalitách a ďalšie,
 • znalosť konkrétnej komunity a cieľovej skupiny (pobyt vo vylúčenej komunite/lokalite, jeho dĺžka a podobne),
 • skúsenosti s prácou s cieľovou skupinou, napr. pôsobenie v sociálne vylúčených komunitách alebo v komunitách ohrozených sociálnym vylúčením v rámci poskytovania sociálnych služieb, komunitných aktivít, dobrovoľníckych alebo misijných aktivít,
 • znalosť jazyka cieľovej skupiny (rómsky jazyk),
 • osobný záujem priebežne sa vzdelávať v odbornej problematike a pod.

Miestom výkonu práce je: Mestská časť Košice – Luník IX

Dátum predpokladaného nástupu do zamestnania je: 01. 03. 2024

Pre pracovnú je stanovená hrubá mzda: 750 € (slovom: sedemstopäťdesiat EUR).