Preskočiť na obsah

Kontrolór

jf_foto_(228x320)

Ing. Jozef Filipko

hlavný kontrolór

kontrolor@mclunik9.sk

Pracovný zväzok 50 %
Pracovné dni: St-Št-Pia (resp. flexibilne podľa potreby)

Pracovný e-mail:   kontrolor@mclunik9.sk

Oznamovanie protispoločenskej činnosti podľa zákona č.307/2014 Z.z.:

oznam307.kontrolor@gmail.com             
osvedčenie pre výkon kontroly v samospráve I. a II. Stupeň

osvedčenie akreditovaného kurzu – účtovníctvo pre obce

 Kontrolór mestskej časti vykonáva predovšetkým:

  • kontrolu zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami mestskej časti,
  • kontrolu príjmov, výdavkov a finančných operácií mestskej časti,
  • kontrolu vybavovania sťažností a petícií,
  • kontrolu dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení mestskej časti,
  • kontrolu dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení mestskej časti,
  • kontrolu plnenia uznesení miestneho zastupiteľstva,
  • kontrolu dodržiavania interných predpisov mestskej časti,