Preskočiť na obsah

Prednosta MÚ

IMG_5364

Mgr. Jozef Béreš

Prednosta Miestneho úradu

prednosta@mclunik9.sk +421 55 643 52 52 kl. 106

(1) Ak je v mestskej časti zriadená funkcia prednostu miestneho úradu (ďalej len „prednosta“), miestny úrad vedie a jeho prácu organizuje prednosta. Prednostu vymenúva a odvoláva starosta na dobu neurčitú.

(2) Prednosta je zamestnancom mestskej časti, ktorý zodpovedá za svoju činnosť starostovi. Spolu s ním podpisuje zápisnice zo zasadnutí miestneho zastupiteľstva a miestnej rady.

(3) Prednosta sa zúčastňuje zasadnutí miestneho zastupiteľstva a miestnej rady s hlasom poradným.

( § 17a   zákona číslo 401/1990 Zb. o meste Košice v.z.n.p. )