Kontrolór

Ing. Jozef Filipko

kontrolór

jozef.filipko@gmail.com

Pracovný zväzok 50 %
Pracovné dni: St-Št-Pia (resp. flexibilne podľa potreby)

Pracovný e-mail:   jozef.filipko@gmail.com

Oznamovanie protispoločenskej činnosti podľa zákona č.307/2014 Z.z.:

oznam307.kontrolor@gmail.com             
osvedčenie pre výkon kontroly v samospráve I. a II. Stupeň

osvedčenie akreditovaného kurzu – účtovníctvo pre obce

 Kontrolór mestskej časti vykonáva predovšetkým:

– kontrolu zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami mestskej časti,

– kontrolu príjmov, výdavkov a finančných operácií mestskej časti,

– kontrolu vybavovania sťažností a petícií,

– kontrolu dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení mestskej časti,

– kontrolu plnenia uznesení miestneho zastupiteľstva,

– kontrolu dodržiavania interných predpisov mestskej časti,

Zverejnené 2. marca 2020.
Upravené 4. marca 2020.