Luník IX
Dnes je Piatok 03. apríla 2020,10:58:23. Meniny má Richard, zajtra oslavuje Izidor.

O mestskej časti

Názov Luník bolo označenie pre okrsky druhého najväčšieho sídliska na Slovensku - Nového Mesta (Mestska časť Košice – Západ (tiež Terasa), ktoré sa skladalo z ôsmich takýchto častí (Luník I-VIII). Po dostavbe týchto častí nasledovala výstavba experimentálneho okrsku Luník IX, ktoré však bolo situované v značnej vzdialenosti od ostatných Luníkov. Bolo pôvodne projektované ako sídlisko typu ABC, ktoré mali obývať predovšetkým vojaci (A- armáda), policajti (B- bezpečnosť) a Rómovia (C- Cigáni). S výstavbou sa začalo na konci 70-tych rokov 20. storočia, kedy sa asanovala rómska osada Tábor v širšom centre Košíc. Od roku 1978 sa na sídlisko sťahovali prví nájomníci, pričom zložky A a B oproti plánu v značne zníženom množstve, a teda už v rokoch 1981-1989 sa sídlisko vyznačovalo vysokou koncentráciou Rómov.

Luník IX podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky z 1. októbra 1990 o meste Košice č. 401/1990 Zb. je samostatnou mestskou časťou s vlastnou samosprávou. Mestská časť Košice – Luník IX je jednou z 22 mestských častí mesta Košice. V tejto mestskej časti je najväčšia hustota rómskeho obyvateľstva na Slovensku. 

Rozprestiera sa v západnej časti mesta a susedí s mestskými časťami Pereš, Myslava, Barca, Juh a Západ.

Počet obyvateľov v čase vzniku Mestskej časti Košice - Luník IX bol podľa výsledkov zo sčítania v roku 1991, 2439 obyvateľov prihlásených k trvalému pobytu, bývajúcich v 33 domoch panelového typu.

V súčasnosti je v Mestskej časti Košice - Luník IX prihlásených k trvalému pobytu k 14.08.2019  6 986 obyvateľov, kde väčšinu tvoria Rómovia. 

Od roku 1995 v rámci novej koncepcie mesta Košice pre životné podmienky neplatičov, neprispôsobivých a obyvateľov protiprávne obsadených bytov boli takíto občania vysťahovaní na sídlisko Luník IX. Naopak odtiaľ boli postupne vysťahované bezproblémové rodiny, ktoré o to požiadali. Do roku 2014 bolo zbúraných už šesť panelových blokov. Vzhľadom na zlý technický stav je naplánované búranie ďalších blokov.

Príchodom dvoch diecéznych kňazov (2003), ktorí bývali priamo v mestskej časti sa začala pastorácia v MČ. V roku 2005 sa začalo s výstavbou pastoračného centra priamo v centre mestskej časti. V roku 2008 ich vystriedali Saleziáni dona Bosca, dokončili výstavbu pastoračného centra, čím sa vytvoril priestor pre plnšiu angažovanosť v pastorácii.

V mestskej časti sú dve materské škôlky (z toho jedna súkromná) aj základná škola. V roku 2011 tu bola zriadená riadna stanica mestskej polície. Na Luník IX premáva autobusová linka číslo 11

 

Kompetencie obce (t.j. právomoc a pôsobnosť obce) sú stanovené:

-          Ústavou Slovenskej republiky (najmä čl. 64 -71)
-          zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov    (najmä § 4, § 11 ods. 4 a § 13 zákona)
-          platným právnym poriadkom Slovenskej republiky
-          zákonom  č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov , v zmysle ktorého:

Mestská časť je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom a štatútom mesta hospodári so zvereným a vlastným majetkom a so zverenými a vlastnými finančnými príjmami. Mestská časť vykonáva samosprávu v rozsahu zverenom týmto zákonom a štatútom; vo zverenom rozsahu má mestská časť postavenie obce. Mestská časť vykonáva prenesený výkon štátnej správy v rozsahu vymedzenom zákonom; v tomto rozsahu má mestská časť postavenie obce. Má svoj názov, katastrálne územie a právo na vlastné symboly (vlajka,  erb)

MČ Košice - Luník IX ako právnická osoba vystupuje v právnych vzťahoch vo vlastnom mene a zároveň nesie zodpovednosť vyplývajúcu z týchto vzťahov. Jej orgánmi sú starosta MČ a Miestne zastupiteľstvo.

Výkonným orgánom starostu MČ a Miestneho zastupiteľstva MČ, ako aj orgánov zriadených Miestnym zastupiteľstvom MČ je Miestny úrad.

Úlohy vnútornej kontroly v MČ plní miestny kontrolór, ktorého volí  (a odvoláva)  Miestne zastupiteľstvo na obdobie 6 rokov a je zamestnancom MČ.

Obyvatelia tejto mestskej časti sa nachádzajú v nepriaznivej životnej situácii a potrebujú sociálnu pomoc pri riešení rodinných a sociálnych problémov. Sociálne prostredie a demografické zloženie obyvateľov vytvára možnosti vzniku určitých sociálnych problémov, ktoré majú vplyv na plánovanie finančných zdrojov a aktivít v sociálnej oblasti.     

Samosprávny kraj:

Košický

Okres:

Košice II.

Región:

Abovský

Rozloha:

106 ha