Luník IX
Dnes je Piatok 03. apríla 2020,09:48:08. Meniny má Richard, zajtra oslavuje Izidor.

Kontrolór

Kontrolór                                   

Ing. Jozef Filipko                     

Pracovný úväzok 50 %
Pracovné dni: St-Št-Pia (resp. flexibilne podľa potreby)

Pracovný e-mail:   jozef.filipko@gmail.com


 Oznamovanie protispoločenskej činnosti podľa zákona č.307/2014 Z.z.:

                       oznam307.kontrolor@gmail.com


·                    osvedčenie pre výkon kontroly v samospráve I. a II. Stupeň

·                    osvedčenie akreditovaného kurzu MŠ SR – účtovníctvo pre obce

 Náležitosti spojené s funkciou kontrolóra sú obsiahnuté v § 18, §18 a) až §18 f) zákona č.369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov. Ďalšie kompetencie a úlohy kontrolóra sú stanovené podľa osobitných predpisov.

 Kontrolór mestskej časti vykonáva predovšetkým:

- kontrolu zákonnosti, účinnosti, účelnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami mestskej časti, ako aj s majetkom, ktorý mestská časť užíva podľa osobitných predpisov,

- kontrolu príjmov, výdavkov a finančných operácií mestskej časti,

- kontrolu vybavovania sťažností a petícií,

- kontrolu dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení mestskej časti,

- kontrolu plnenia uznesení miestneho zastupiteľstva,

- kontrolu dodržiavania interných predpisov mestskej časti,